Speed­Extractor E-914 / E-916 (เครื่องสกัดด้วยอุณหภูมิและความดันสูง)

ให้ความเร็วสูงสุดและปริมาณผลลัพธ์ที่ได้ในระดับสูง

SpeedExtractor E-914 / E-916 (เครื่องสกัดด้วยอุณหภูมิและความดันสูง) ผลิตภัณฑ์สำหรับการสกัดด้วยตัวทำละลายแบบแรงดัน (PSE) เพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบได้หลายตัวอย่างพร้อมกัน ช่วยให้การเตรียมตัวอย่างของคุณง่ายขึ้น ตลอดจนรวบรวมตัวอย่างสารสกัดที่พร้อมใช้งาน

 • การใช้งาน:การสกัดตัวอย่างสิ่งแวดล้อม อาหาร พอลิเมอร์ และผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
 • เงื่อนไขในการสกัด:การสกัดภายใต้อุณหภูมิและแรงดันที่สูงขึ้น
 • วิธีการสกัด:การสกัดสารทำละลายที่มีแรงดัน
SpeedExtractor E-914 / E-916 (เครื่องสกัดด้วยอุณหภูมิและความดันสูง)

ปริมาณผลลัพธ์ที่ได้มีระดับสูง

SpeedExtractor E-914 / E-916 (เครื่องสกัดด้วยอุณหภูมิและความดันสูง) เร็วกว่าเครื่องมือ PSE อื่น ๆ ถึง 6 เท่า เนื่องจากการสกัดหลายตัวอย่างพร้อมกัน สามารถทำการสกัดได้มากถึง 96 ตัวอย่างภายในช่วงเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง เร่งกระบวนการสกัดและสร้างผลลัพธ์สุดท้ายได้ภายในหนึ่งวันทำงาน ลดจำนวนการทำซ้ำเนื่องจากสภาวะการสกัดตัวอย่างทำได้มากถึงหกตัวอย่าง
ปริมาณผลลัพธ์ที่ได้มีระดับสูง

ใช้งานง่าย

ด้วยการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของเซลล์บรรจุตัวอย่างใน SpeedExtractor E-914 / E-916 (เครื่องสกัดด้วยอุณหภูมิและความดันสูง) ทำให้ง่ายต่อการโหลดตัวอย่างและการประกอบเซลล์ การทำงานอัตโนมัติระดับสูงช่วยประหยัดเวลาที่ใช้ในการเตรียมตัวอย่างและเพิ่มระดับความปลอดภัย การทำงานที่รวดเร็วไร้ความผิดพลาด และสามารถทำซ้ำได้โดยมีการประกอบเซลล์บรรจุตัวอย่างเพียง 4 ชิ้นส่วน การปิดแบบอัตโนมัติช่วยลดความผิดพลาดและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
ใช้งานง่าย

ต้นทุนการทำงานต่ำ

ครอบคลุมกระบวนการทำงานและผสานรวมการระเหยและการเตรียมความเข้มข้นหลายตัวอย่างพร้อมกันได้ ภาชนะรองรับสารที่สกัดได้มีส่วนรองรับสารเข้มข้นด้านล่าง (Appendix) ทำให้สามารถ่ายเทสิ่งที่สกัดออกได้ง่าย ลดการใช้ตัวทำละลายและสิ่งสิ้นเปลืองส่งผลให้เกิดต้นทุนในการทำงานที่ต่ำ ประหยัดพลังงานและต้นทุนด้วยโหมด ECO ของ SpeedExtractor E-914 / E-916 (เครื่องสกัดด้วยอุณหภูมิและความดันสูง) สำหรับการควบคุมตัวทำความร้อนแบบอัตโนมัติ
ต้นทุนการทำงานต่ำ

จุดเด่น

 • จำนวนตัวอย่างในการทดสอบเพิ่มมากขึ้นด้วยการทำงานร่วมกันของการสกัดและการระเหยแบบหลายตัวอย่างพร้อมกัน สามารถใช้เครื่องแก้วในชุด SpeedExtractor ร่วมกับ SyncorePlus Analyst (เครื่องระเหยสารแบบหลายตัวอย่างพร้อมกัน) และ Multivapor™ ได้ 
  ดาเนินงานได้พร้อมกันเพื่อการวิเคราะห์ตัวอย่างในจำนวนมาก
 • การปิดผนึกเซลล์สกัดที่ปลอดภัยและ เชื่อถือได้ในรูปแบบอัตโนมัติโดยใช้ หลักการปิดผนึกที่เป็นเอกลักษณ์และ รับประกันได้ถึงผลลัพธ์ที่สามารถทำซ้ำได้
  การปิดผนึกแบบอัตโนมัติ
 • SpeedExtractor E-914 / E-916 (เครื่องสกัดด้วยอุณหภูมิและความดันสูง) ใช้งานง่ายและสะดวก เพียงกดปุ่ม ระบบจะเริ่มการสกัดตามวิธีการที่กำหนดไว้ได้ถึง 6 ตัวอย่างพร้อมกัน
  การสกัดตัวอย่างง่ายและสะดวก
 • สกัดตัวอย่างด้วยวิธีการที่มี ประสิทธิภาพสูงด้วยการตั้งค่า พารามิเตอร์ที่หลากหลายในการ ทางาน (30 – 200 °C; 50 – 150 บาร์) และเซลล์สกัดหลายแบบ (E-916: 10, 20, 40 mL; E-916XL: 60 mL; E-914: 10, 20, 40, 80, 120 mL) 
  รองรับการสกัดได้หลากหลาย
 • ซอฟต์แวร์ SpeedExtractorRecord™ ช่วยให้สามารถจัดการและบันทึกวิธีการทำงาน การแสดงผลกราฟิก และเอกสารต่าง ๆ
  การบันทึกที่เชื่อถือได้
 • ครอบคลุมช่วงอุณหภูมิและแรงดัน รองรับตัวอย่างที่มีปริมาตรตั้งแต่ 1 ถึง 120 mL และสามารถใช้กับสารละลายได้ถึง 4 ตัว ทำให้สามารถสกัดองค์ประกอบของตัวอย่างที่ซับซ้อนได้โดยได้สารกลับคืนมาในอัตราที่สูง หลังจากการวิเคราะห์
  รองรับการใช้งานได้หลากหลาย

Compare the SpeedExtractor E-914 / E-916 (เครื่องสกัดด้วยอุณหภูมิและความดันสูง)

 • SpeedExtractor E-916

  • Number of samples:6
  • Sample volume:10_40_ml
  • Maximum number of solvent ports:4
  • Maximum temperature:200 °C
  • Minimum temperature:30 °C
  • Maximum pressure:150 Bar
  • Minimum pressure:50 Bar
 • SpeedExtractor E-914

  • Number of samples:4
  • Sample volume:10_20_ml
  • Maximum number of solvent ports:4
  • Maximum temperature:200 °C
  • Minimum temperature:30 °C
  • Maximum pressure:150 Bar
  • Minimum pressure:50 Bar
 • SpeedExtractor E-916 (เครื่องสกัดด้วยอุณหภูมิและความดันสูง)

  • Number of samples:6
  • Sample volume:60_ml
  • Maximum number of solvent ports:2
  • Maximum temperature:200 °C
  • Minimum temperature:30 °C
  • Maximum pressure:150 Bar
  • Minimum pressure:50 Bar
“เนื้อเยื่อปลาเป็นเมทริกซ์ที่ยากที่สุดในการสกัดและ SpeedExtractor ทำให้มันเป็นเรื่องง่าย”Eric Scott, Environmental Scientist - Kentucky Department of Environmental Protection, USA
“การใช้งานร่วมกันระหว่าง SpeedExtractor และ SyncorePlus ช่วยให้การทำงานประจำวันในห้องปฏิบัติการเรื่องที่ง่ายขึ้น เนื่องจากใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพที่เปรียบเทียบจับได้ยาก การออกแบบคู่ขนานของเครื่องมือทั้งสองช่วยให้สามารถวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว และนี่เป็นกุญแจสำคัญสำหรับวิธีการวิเคราะห์ที่ประหยัดต้นทุนและใช้เวลาการวิเคราะห์ที่สั้น”Dr. Saverio Iozza, Team Leader - TESTEX AG

ดาวน์โหลด

ค้นพบเอกสารเพิ่มเติม

การนำมาประยุกต์ใช้งาน

ขั้นตอนการทำงานที่กระชับรวบรัดในการเตรียมตัวอย่างของคุณ

SpeedExtractor (เครั ่�องสก ัดด � วยอุณห้ภั ้มั ิและ ความัด ันส ้ง) ผู้ล ิตภั ัณฑ์ �สำาห้รั ับการัสก ัดด � วยต ัวทำำา ละลายแบบแรังด ัน (PSE) เพั ิ�มัปรัะส ิทำธิ ิภัาพัการั ทำดสอบได � 6 ต ัวอย �างพัรั � อมัก ัน ชั้ �วยให้ � การัเตรั ่ยมั ต ัวอย �างขั้องคุณง�ายขั้ ่ � น ตลอดจนรัวบรัวมัต ัวอย �าง สารัสก ัดทำ ่�พัรั � อมัใชั้ � งาน
 • อาหาร

  ไขมันสกัดหรือไขมันรวม ไลปิด (หลังจากการไฮโดรไลซิส)/ สิ่งปนเปื้อน: อาหาร วัสดุ สัมผัสอาหาร กระบวนการ/ สารตกค้าง: ยาฆ่าแมลง ยา ของสัตว์/สารปรุงรสและกลิ่น

  อาหาร
 • อาหารสัตว์

  ไขมันสกัด ไขมันรวม

  อาหารสัตว์
 • การวิเคราะห์ด้านสิ่ง แวดล้อม

  สารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน (POPs)/สารปิโตรเลียม ไฮโดรคาร์บอนรวม (TPHs)/ เภสัชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เพื่อ การดูแลตนเอง (PPCPs)/ สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs)/สารก่อการระเบิด

  การวิเคราะห์ด้านสิ่ง แวดล้อม
 • เคมีภัณฑ์

  โพลีเมอร์: สารปรุงแต่ง (พลาสติไซเซอร์ สเตบิไลเซอร์ ฯลฯ)/สารปนเปื้อน/เศษสิ่งทอ: สีย้อมผ้า/สารตกค้าง: สาร ประกอบเปอร์ฟลูออรีเนท (PFCs) พทาเลต คลอริเนต พาราฟิน ฟอร์มัลดีไฮด์/สิ่งปน เปื้อน: ยาฆ่าแมลง, PCBs, PAHs

  เคมีภัณฑ์
 • เภสัชกรรม

  เภสัชโภชนศาสตร์ /สมุนไพร และอาหารเสริม/พิษจากพืช/ การตรวจสอบของสารเคมีที่ ใช้งาน

  เภสัชกรรม
 • ด้านวิชาการ (Extraction)

  สำหรับแอพพลิเคชั่นหลาก หลายในการวิจัยทาง วิทยาศาสตร์และงานวิชาการ ทางการศึกษา

  ด้านวิชาการ (Extraction)