ภาชนะเก็บ 60 mL (72 ชิ้น)

เก็บสารสกัดของคุณ

รวม SpeedExtractor (เครื่องสกัดด้วยอุณหภูมิและความดันสูง) กับภาชนะเก็บปริมาตร 60 mL

ภาชนะเก็บ 60 mL (72 ชิ้น)