Multivapor™ (เครื่องระเหยสารแบบหลายตัวอย่างพร้อมกัน)

การระเหยอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับหลายตัวอย่าง

ทำการระเหยอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับหลายตัวอย่างด้วย Multivapor P-6 / P-12 (เครื่องระเหยสารแบบหลายตัวอย่างพร้อมกัน) เร่งการระเหยตัวอย่างของคุณให้เร็วขึ้นด้วยการดำเนินการตัวอย่างจำนวนมากพร้อมกัน เนื่องจากการใช้งานง่าย Multivapor™ (เครื่องระเหยสารแบบหลายตัวอย่างพร้อมกัน) จึงทำให้กระบวนการของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุด

 • การระเหยจนแห้ง:สูงสุด 6 ตัวอย่างในแนวขนาน
 • ช่วงการหมุน:60 – 485 รอบต่อนาที
 • ช่วงอุณหภูมิ:20 – 95 °C
Multivapor™ (เครื่องระเหยสารแบบหลายตัวอย่างพร้อมกัน)

มีประสิทธิภาพ

เพิ่มประสิทธิภาพของคุณด้วยการทดสอบตัวอย่างได้ถึง 12 ตัวอย่างพร้อมกัน เพิ่มจำนวนตัวอย่างที่นำไประเหยซึ่งได้จากเครื่องเก็บตัวอย่าง (Fraction Collector) และนำมาใช้กับเครื่อง Multivapor™ (เครื่องระเหยสารแบบหลายตัวอย่างพร้อมกัน) ได้โดยตรงใช้กับตัวทำละลายที่มีปริมาณแตกต่างกัน และภาชนะบรรจุตัวอย่างขนาดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ

จัดการได้ง่าย

Multivapor™ P-6 / P-12 (เครื่องระเหยสารแบบหลายตัวอย่างพร้อมกัน) การดำเนินงานง่ายด้วยการปรับและตั้งค่าพารามิเตอร์ซ้ำได้ สามารถมองเห็นตัวอย่างทั้งหมดในระหว่างขั้นตอนการระเหย ซึ่งจะลดเวลาการเกิดปฏิกิริยาและเพิ่มความเข้าใจกระบวนการ ลดการทำงานโดยการจัดการตัวอย่างได้ง่ายด้วยชั้นวางตัวอย่าง
จัดการได้ง่าย

การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถใช้เครื่องแก้วที่มีอยู่กับ Multivapor™ P-6 / P-12 (เครื่องระเหยสารแบบหลายตัวอย่างพร้อมกัน) ได้อย่าง่ายดาย เมื่อใช้ร่วมกับอะแดปเตอร์ สามารถปรับเปลี่ยนที่ใส่ตัวอย่างตามความต้องการ (ขนาด 6 หรือ 12 ตัวอย่าง) สามารถใช้ภาชนะรองรับเดียวกันจาก BUCHI SpeedExtractor (เครื่องสกัดด้วย อุณหภูมิและความดันสูง) จากนั้นการใช้ภาชนะเดียวกันจะเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายโอนตัวอย่าง
การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

Compare the Multivapor™ (เครื่องระเหยสารแบบหลายตัวอย่างพร้อมกัน)

 • Multivapor™ P-6

  • Number of samples:6
  • Maximum temperature :95 °C
  • Minimum temperature :20 °C
  • Maximum rotation:485 rpm
 • Multivapor™ P-12

  • Number of samples:12
  • Maximum temperature :95 °C
  • Minimum temperature :20 °C
  • Maximum rotation:485 rpm
“เครื่อง Multivapor ช่วยให้ทำงานได้อย่างรวดเร็วและง่ายขึ้น และสารออกฤทธิ์ที่ผลิตได้นั้นมีความบริสุทธิ์สูง นี่คือกุญแจสำคัญสำหรับการวิเคราะห์ที่คุ้มค่าซึ่งดำเนินการในระยะเวลาอันสั้น”Dr. Andi Setiawan, Faculty of Mathematics & Natural Sciences - University of Lampung

ดาวน์โหลด

ค้นพบเอกสารเพิ่มเติม

การนำมาประยุกต์ใช้งาน

ตอบโจทย์์ความต้้องการของอุุตสาหกรรม

เครื่่�องมืือระเหยสารหลายตััวอย่่างพร้้อมกัันรุ่่�นล่่าสุุดนี้้�คืือผลิิตภััณฑ์์เพื่่�ออุุตสาหกรรมยุุคใหม่่อย่่าง แท้้จริิง ด้้วยความสามารถที่่�เพิ่่�มขึ้้�นของระบบอััตโนมััติิและการระเหยสารกัับหลายตััวอย่่างได้้พร้้อม กััน จึึงยกระดัับประสิทิ ธิิภาพ ความแม่่นยำำ ความปลอดภััย และช่่วยลดการทำำ งานซ้ำำ� โดยการออกแบบ SyncorePlus และ Multivapor™ จะคำำนึึงถึึงความยืืดหยุ่่�นและความเชื่่�อถืือได้้ เพื่่�อให้้พร้้อมรองรัับการ ระเหยสารหลายตััวอย่่างที่่�เหมาะกัับการทำำ งานในทุุกขั้้�นตอน
 • ด้านวิชาการ/การศึกษา

  ด้านวิชาการ/การศึกษา สำหรับการใช้งานที่แตกต่าง กันในด้านการวิจัยและงาน ด้านการศึกษาทางวิชาการ: การทำแห้ง, การทำให้สารละลายเข้มข้น, การสกัดด้วยตัวดูดซับ ของแข็ง (SPE).

  ด้านวิชาการ/การศึกษา
 • เคมีภัณฑ์

  งานด้านการควบคุมคุณภาพ ประจำวัน รวมทั้งงานด้านการ วิจัยและพัฒนาที่ต้องมีการ เตรียมสารตัวอย่างทดสอบ จำนวนมากในเวลาเดียวกัน: การทำแห้ง, การทำให้สารละลายเข้มข้น

  เคมีภัณฑ์
 • อาหารสัตว์

  การระเหยสารในงานการ ควบคุมคุณภาพและการพัฒนา ของส่วนผสม: การทำให้สารละลายเข้มข้น

  อาหารสัตว์
 • อาหาร/เครื่องดื่ม

  การระเหยสารในงานการ ควบคุมคุณภาพและการพัฒนา ของส่วนผสม: การทำให้สารละลายเข้มข้น, การสกัดด้วยตัวดูดซับ ของแข็ง (SPE).

  อาหาร/เครื่องดื่ม
 • เภสัชกรรม

  การควบคุมคุณภาพใน อุตสาหกรรมเวชภัณฑ์และใน การพัฒนาของส่วนผสมใหม่ๆ: การทำแห้ง, การทำให้สารละลายเข้มข้น, การสกัดด้วยตัวดูดซับ ของแข็ง (SPE).

  เภสัชกรรม
 • การวิเคราะห์ด้านสิ่ง

  การเตรียมความเข้มข้นของ สารตัวอย่างที่รวดเร็วและมี ประสิทธิภาพเพื่องานวิเคราะห์ ทางด้านสิ่งแวดล้อม: การทำให้สารละลายเข้มข้น, การสกัดด้วยตัวดูดซับ ของแข็ง (SPE).

  การวิเคราะห์ด้านสิ่ง