Services

การฝึกอบรม

ยกระดับองค์ความรู้ ก้าวสู่ชัยชนะเหนือคู่แข่ง

ส่งเสริมงานของคุณด้วยเครื่องมือของเรา เรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้งานและแอพพริเคชั่นของเรา

โซลูชันองค์ความรู้และความชำนาญจากผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์ส่งเสริมความสามารถในเมืองฟลาวิล กรุงปักกิ่ง และเมืองมุมไบ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญประจำบริษัทในเครือในภูมิภาคต่างๆ
บริการสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ของเราครอบคลุมการศึกษาความเป็นไปได้ก่อนการจำหน่าย ข้อเสนอโซลูชันตามความต้องการเฉพาะ การสนับสนุนนอกสถานที่หลังการขาย หลักสูตรพื้นฐานทั่วไปจนถึงขั้นสูง การฝึกอบรมแบบปรับแต่งได้ตามความต้องการ และการให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง


BUCHI ACADEMY «User»: การฝึกอบรมและการรับรองผู้ใช้ขั้นพื้นฐาน

ผู้เชี่ยวชาญการให้บริการที่ผ่านการรับรองของเราพร้อมฝึกอบรมพนักงานของลูกค้าเกี่ยวกับการทำงานขั้นพื้นฐานและขั้นสูง การประยุกต์ใช้งานขั้นพื้นฐาน การบำรุงรักษาอย่างง่าย และการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรอ รวมถึงการแก้ปัญหาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งมีช่วงตอบคำถามและคำถามที่พบบ่อยในการฝึกอบรม ผู้เข้าอบรมทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเข้าฝึกอบรมจาก BUCHI

BUCHI ACADEMY «Consult»: การศึกษาความเป็นไปได้/การวิจัย/รายงาน

ประเมินตัวอย่างตามความต้องการของลูกค้าโดยใช้ผลิตภัณฑ์ BUCHI ที่เหมาะสม ให้ข้อมูลการตัดสินใจประกอบการซื้ออย่างเป็นรูปธรรมและพารามิเตอร์เบื้องต้นสำหรับการประยุกต์ใช้งานของลูกค้า
มีบริการศึกษาวิจัยตามความต้องการและการให้คำปรึกษาเพิ่มเติมโดยรับประกันความลับของข้อมูล
ครอบคลุมถึงความคิดเห็นและรายงานของผู้เชี่ยวชาญที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยใช้องค์ความรู้วิทยาการล่าสุดที่ไม่มีการเปิดเผย

BUCHI ACADEMY «Course»: การฝึกอบรมการใช้งานที่ BUCHI

เข้าร่วมการฝึกอบรมตามกำหนดการเป็นระยะ ครอบคลุมข้อมูลภูมิหลังทางทฤษฎีตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูง การฝึกอบรมการบำรุงรักษาอย่างง่ายและรวดเร็ว การปรับแต่งวิธีการให้เหมาะสม
รวมถึงคำแนะนำและเคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญผู้เปี่ยมประสบการณ์ของเรา จัดหลักสูตรฝึกอบรมที่ห้องปฏิบัติการหรือศูนย์ฝึกอบรมแห่งใดแห่งหนึ่งของเรา

BUCHI ACADEMY «CustomCourse»: การฝึกอบรมการใช้งาน

จัดการฝึกอบรมตามการร้องขอที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า ครอบคลุมความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูง พร้อมเปิดโอกาสให้ลูกค้านำตัวอย่างที่ต้องการทดสอบความเป็นไปได้มาเองหรือปรับเปลี่ยนวิธีการได้ตามความเหมาะสม และสามารถทำข้อตกลงการรักษาความลับของข้อมูลได้

BUCHI ACADEMY «Circle»: บริการ BUCHI «CustomCourse» ตามสัญญา

บริการฝึกอบรมตามความต้องการ 2 วันต่อปีที่ทำสัญญา พร้อมข้อเสนอเพิ่มเติมเพื่อความคุ้มค่า
มีบริการให้ความช่วยเหลือทางโทรศัพท์หรืออีเมลเพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับวิธีใช้อุปกรณ์ BUCHI ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงข้อสงสัยอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ BUCHI