BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Rotavapor® R-300

การระเหยสารแบบหมุนที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ

Rotavapor® R-300

R-300 ตอบสนองความคาดหวังสูงสุดในด้านความสะดวกสบายและความอเนกประสงค์ในการใช้ งาน ด้วยการออกแบบในลักษณะแยกส่วน คุณจึงสามารถปรับขยาย Rotavapor® R-300 ให้เป็น ระบบครบวงจรโดยมีอินเทอร์เฟซส่วนกลางสำหรับควบคุมส่วนประกอบแต่ละส่วน

มากกว่านี้

Tabs

ภาพรวม
ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด

สามารถทำซำได้

  • Combi-Clip ช่วยให้การถอดขวดแก้วทดลองและท่อนำไอเป็นเรื่องง่าย
  • ใช้งานง่ายด้วยระบบยกแบบแมนนวลและอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบให้เหมาะกับสรีระ
  • ปรับความเร็วในการหมุนและอุณหภูมิการทำความร้อนได้โดยตรงด้วยปุ่มควบคุมที่มีตำแหน่งเหมาะกับการใช้งาน

ปรับขยายได้และอเนกประสงค์

  • ปรับขยายให้เป็นระบบครบวงจรได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายตามความต้องการของคุณ รวม ถึงอินเทอร์เฟซส่วนกลาง ปั๊มสุญญากาศ และเครื่องทำความเย็นแบบหมุนเวียน
  • เลือกใช้งานได้ระหว่างอ่างให้ความร้อนอุณหภูมิสูงขนาด 5 ลิตร หรืออ่างให้ความร้อนแบบเร็ว ขนาด 1 ลิตร
  • อุปกรณ์เสริมมีให้เลือกอย่างหลากหลาย: ชุดเครื่องแก้ว 7 แบบ อุปกรณ์ป้องกัน ฝาปิดอ่างทำความร้อน การกลั่นอัตโนมัติ และการตรวจจับฟองอากาศอัตโนมัติ

สามารถทำซำได้

  • ควบคุมการทำงานได้อย่างแม่นยำด้วยหน้าจอดิจิตอลในตัวที่แสดงอุณหภูมิการทำความร้อนความเร็วในการหมุน และตำแหน่งการยก
  • สามารถตรวจสอบพารามิเตอร์กระบวนการย้อนกลับได้ รวมถึงการบันทึกข้อมูลและการสร้าง แผนภูมิด้วย Interface I-300 Pro (อุปกรณ์เสริม)
  • แจ้งเตือนทันทีด้วยระบบแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ในกรณีที่เกิด เหตุการณ์ไม่คาดคิด (ด้วย Interface I-300 / I-300 Pro เท่านั้น)
Features

มือจับที่เหมาะกับสรีระ

มือจับที่เหมาะกับสรีระทำให้เปลี่ยนตำแหน่งการยกได้อย่างง่ายดาย มีทั้งรุ่นอิเล็กทรอนิกส์และแมนนวล

คลิปล็อคขวดระเหย (Combi-Clip)

Combi-Clip ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วมีกลไกการล็อคแบบหนีบทำให้สามารถต่อขวดระเหยได้ด้วยมือเดียว

การควบคุมความเร็วในการหมุน โดยตรง

การปรับความเร็วในการหมุนโดยตรงด้วยปุ่มควบคุมท่มี ีตำแหน่งเหมาะกับการใช้งานในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

หน้าจอแบบในตัว

ความเร็วในการหมุน อุณหภูมิอ่างให้ความร้อน และตำแหน่งยก จะแสดงผลบนหน้าจอของอ่างให้ความร้อน

อินเทอร์เฟซเสริม

ควบคุมดูแลพารามิเตอร์กระบวนการทำงานท้งั หมดได้อย่างสะดวกด้วยInterface I-300 หรือ I-300 Pro(อุปกรณ์เสริม)

Glass

ชุดเครื่องแก้ว

ชุดเคร่อื งแก้ว 7 แบบสำหรับความต้องการด้านการใช้งาน สารละลายและตัวอย่างท่หี ลากหลาย

Additional features

ผล ิตภัณฑ ์ท ี่เก ี่ยวข ้ อง