อุตสาหกรรม

เภสัชและเคมีภัณฑ์

สารเคมีหรือสารประกอบของผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมใดก็ตาม อย่างเช่น ยาสูตรมาตรฐาน สารเคมีคุณภาพและพิเศษเฉพาะ หรือเครื่องสำอางและน้ำหอม ดำเนินการผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนาที่ซับซ้อน ใช้เวลานาน และการทดสอบการใช้งานที่เข้มงวดก่อนการผลิตในจำนวนมากและนำออกจำหน่ายในตลาด 

กระบวนการ

โปรดดูขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการที่มีความเกี่ยวข้องมากที่สุดสำหรับการวิจัยทางเภสัชกรรมและเคมี

  • การค้นคว้า
  • การพัฒนา
  • การทดสอบ
  • การผลิต

การค้นคว้า

มีขั้นตอนพื้นฐานหลายข้อในช่วงการค้นคว้าการบำบัดรักษาแบบใหม่หรือสารประกอบเคมี สารประกอบหรือสารเคมีที่สนใจ ถูกสกัดจากแหล่งธรรมชาติหรือได้รับการสังเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ สารเป้าหมายที่สนใจถูกแปรรูปเพิ่มเติมเพื่อการได้มาซึ่งสารประกอบหนึ่งตัวที่มีความบริสุทธิ์สูง ซึ่งผ่านการทดสอบลักษณะเฉพาะและการทำงานที่ต้องการอย่างละเอียด 

Discovery.jpg

โซลูชันสำหรับการค้นคว้า

การพัฒนา

เมื่อมีการระบุสารประกอบที่มีผลออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม (API) หรือสารเคมีที่สนใจแล้ว การพัฒนากระบวนการผลิตก็สามารถเริ่มต้นได้ ที่นี่ เป็นกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในปริมาณมาก เพื่อรับรองความปราศจากปัญหาของกระบวนการผลิต การพัฒนาสูตรตำรับยาเป็นกระบวนการออกแบบและการผลิตยาที่จะนำออกจำหน่ายแก่ผู้ป่วย ก่อนที่จะทำการสรุปตำรับยาขั้นสุดท้าย จะต้องมีการกำหนดสารประกอบของสูตรยาล่วงหน้าว่าจะเป็นยาน้ำหรือยาเม็ดเพื่อความเหมาะสมในการจัดเก็บ 

Development.jpg

โซลูชันสำหรับการพัฒนา

การทดสอบ

การประยุกต์ใช้งานผลิตภัณฑ์เคมีหรือเภสัชกรรมต้องผ่านกระบวนการทดสอบที่เข้มงวดก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิต โดยทั่วไปผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายจะผ่านการทดสอบเพื่อตรวจสอบความเสถียรของสารเคมีและความบริบูรณ์ทางกายภาพภายใต้การจัดเก็บ การขนส่ง และเงื่อนไขการใช้งานที่เฉพาะเจาะจง การเสร็จสิ้นกระบวนการทดลองทางคลินิกอาจใช้เวลาหลายปีและเกี่ยวข้องกับการประเมินส่วนผสมของยาที่มีการศึกษาวิจัยในสัตว์ทดลอง ในหลอดทดลอง และในร่างกาย หากมีข้อพิสูจน์ว่ายาดังกล่าวปลอดภัยและมีประสิทธิผล การรักษาดังกล่าวก็สามารถเลื่อนเข้าสู่ระยะการทดลองทางคลินิก 

Clinical_Studies.jpg

การผลิต

การตรวจสอบสินค้าที่จะถูกผลิตและการควบคุมคุณภาพขั้นสุดท้ายเพื่อรับรองคุณภาพที่ต้องการของสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมใดก็ตาม นอกจากนี้ การควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิตสารเคมีและยา ช่วยในการวิเคราะห์อัตลักษณ์ ความบริสุทธิ์และเนื้อยาของสารจำนวนมาก สื่อกลาง สิ่งสกปรก และการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์ การติดตามตรวจสอบกระบวนการอย่างใกล้ชิด ช่วยเพิ่มความปลอดภัยของดำเนินการและรับรองว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดจำเพาะ 

Formulation.jpg

โซลูชันสำหรับงานผลิต