ฝาแก้ว (ชุด 4 ชิ้น)

สำหรับตำแหน่งตัวอย่างที่ไม่ได้ใช้ในแท่นวางตัวอย่าง

ฝาแก้วสำหรับตำแหน่งตัวอย่างที่ไม่ใช้งานของโมดูลดูดสำหรับหลอดตัวอย่างขนาด 300 mL และ 500 mL

ฝาแก้ว (ชุด 4 ชิ้น)