อะแดปเตอร์สำหรับหลอดตัวอย่างของบริษัทอื่น

สำหรับการใช้งานร่วมกันกับหลอดตัวอย่างอื่น ๆ

ด้วยอะแดปเตอร์นี้ คุณสามารถติดตั้งหลอดตัวอย่างของบริษัทอื่นกับชุดกลั่นด้วยไอน้ำได้

อะแดปเตอร์สำหรับหลอดตัวอย่างของบริษัทอื่น