ภาชนะบรรจุ 340 mL

สำหรับส่วนรองรับการกลั่นของ KjelMaster K-375 (เครื่องกลั่น)

ภาชนะบรรจุ (340 mL) ออกแบบมาเพื่อเก็บปริมาณกลั่นปานกลางจาก KjelMaster K-375 (เครื่องกลั่น)

ภาชนะบรรจุ 340 mL