โมดูล X-Flow สำหรับ NIR-Online (ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์)

โมดูล X-Flow

ใช้สำหรับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณสำหรับของเหลวที่สูบได้

โมดูล X-Flow สำหรับ NIR-Online (ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์)