X-Rot สำหรับ NIR-Online (ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์) ขนาด DN50 หน้าแปลนมาตรฐานขนาด DN50, PL1, 10 บาร์

สำหรับก๊าซ ของเหลว และผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะคล้ายของข้นหนืดเท่านั้น

X-Cell เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับติดตั้งเซ็นเซอร์ลงในท่อ

X-Rot สำหรับ NIR-Online (ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์) ขนาด DN50 หน้าแปลนมาตรฐานขนาด DN50, PL1, 10 บาร์