เม็ดเจลดาห์ลไทเทเนียมไมโคร

ลดปริมาณสารเคมีที่ลงสำหรับตัวอย่างปริมาณน้อย

เม็ดเจลดาห์ลไทเทเนียมไมโครผลิตขึ้นมาสำหรับปริมาณสารเคมีที่ลดลงของตัวอย่างปริมาณน้อย หนึ่งกล่องบรรจุ 1,000 เม็ด ประกอบไปด้วย K2SO4 1.5 g / CuSO4 ∙ 5 H2O 0.045 g / TiO2 0.045 g

เม็ดเจลดาห์ลไทเทเนียมไมโคร