ข้อต่อหลอดแอมพูล

เชื่อมต่อหลอดแอมพูลหลายอัน

ข้อต่อหลอดแอมพูล 19 อันสำหรับการเชื่อมต่อกับวาล์วแมนิโฟล์ดโดยตรงให้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวใน BUCHI Lyovapor-(เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยสำหรับอนุภาคระดับนาโน)

ข้อต่อหลอดแอมพูล