Dehumidifier S-396 (เครื่องกำจัดความชื้น)

ให้สภาพการทำแห้งแบบพ่นฝอยที่มีเสถียรภาพ

Dehumidifier S-396 (เครื่องกำจัดความชื้น) ออกแบบมาเพื่อผลิตอากาศแห้งหรือเพื่อให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องกับน้ำและส่วนผสมสารทำละลายออร์แกนิก อุปกรณ์เสริมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำแห้งแบบพ่นฝอยของคุณ ตลอดจนมีสภาวะการทำแห้งแบบพ่นฝอยที่เสถียร

Dehumidifier S-396 (เครื่องกำจัดความชื้น)

Performance

 • Work with organic solvent and water mixtures continuously with Innert Loop S-395
 • Measures temperature and relative humidity of exhaust gas 
Performance

พร้อมสำหรับการทำซ้ำ

 • ลดระยะเวลาที่ใช้ในการปรับตั้งพารามิเตอร์ให้เหมาะสม
 • เพิ่มความสามารถในการทำแห้งของเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยในห้องปฏิบัติการ
 • ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบในสถานที่ที่มีความชื้น 
พร้อมสำหรับการทำซ้ำ

ใช้งานง่าย

 • ติดตั้งและกำหนดค่าของ Mini Spray Dryer S-300 (เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย) ได้ง่าย
 • ไม่จำเป็นต้องเฝ้าสังเกตุในระหว่างกระบวนการทำงาน
 • การบำรุงรักษาของเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยอยู่ในระดับน้อย 
ใช้งานง่าย

ดาวน์โหลด

ค้นพบเอกสารเพิ่มเติม

การนำมาประยุกต์ใช้งาน

ความยืดหยุ่นสำหรับการใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ

กว่า 40 ปีที่ BUCHI ได้พัฒนาโซลูชันชั้นนำในวงการสำหรับเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยระดับห้องแล็บและการทำไมโครเอนแคปซูเลชัน มากกว่าทศวรรษที่เราได้รับแรงบันดาลใจในการทำงานและเพื่อบรรลุเป้าหมายตามความต้องการของคุณในเทคโนโลยีการสร้างอนุภาคระดับการใช้งานในแล็บ โซลูชันที่เชื่อถือได้และความตั้งใจที่ออกแบบมาเพื่ออุตสาหกรรมประเภทต่างๆซี่งมีทั้งผลิตภัณฑ์ที่ล้ำสมัย ระบบที่เป็นนวัตกรรม และบริการสนับสนุนการใช้งานระดับมืออาชีพขั้นสูง
 • Pharma

  Laboratory-scale spray drying is a vital process in the pharmaceutical industry, used for the formulation and development of various drugs and medications. It involves converting liquid solutions or suspensions into dry powders through atomization and rapid evaporation. This technique offers several benefits, including improved stability, enhanced bioavailability, and ease of handling. In recent years, several notable trends have emerged in laboratory-scale spray drying within the pharmaceutical sector. One significant trend is the use of spray drying for the production of solid dispersions. Solid dispersions are formulations where the drug is dispersed in a solid matrix, enhancing its solubility and dissolution rate. Spray drying enables the preparation of solid dispersion powders with uniform drug distribution, leading to improved drug delivery and efficacy. Another trend is the development of inhalable drugs using spray drying. This technique allows for the production of dry powder formulations suitable for inhalation, facilitating targeted delivery to the respiratory system. Inhalable drugs offer advantages in the treatment of respiratory diseases, such as asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Taste masking is another important application of laboratory-scale spray drying. By encapsulating drugs with unpleasant taste profiles in taste-masking particles, the palatability of oral formulations can be improved. Spray drying enables the encapsulation of drugs within taste-masking coatings, leading to better patient compliance, particularly for pediatric and geriatric populations. Furthermore, laboratory-scale spray drying is increasingly employed for the development of controlled-release formulations. By incorporating drugs into sustained-release matrices or encapsulating them within microspheres or nanoparticles, spray drying allows for the controlled release of drugs over an extended period. This enables optimized drug dosage regimens and improved patient convenience. In conclusion, laboratory-scale spray drying in the pharmaceutical area is witnessing several significant trends, including the production of solid dispersions, inhalable drugs, taste-masking formulations, and controlled-release systems. These trends contribute to the development of novel drug formulations with enhanced solubility, targeted delivery, improved patient compliance, and optimized drug release profiles.

  Pharma
 • Chemicals / Materials

  Laboratory-scale spray drying is a versatile and efficient method for producing a wide range of materials in the chemicals and materials science field. In recent years, notable trends have emerged, including the application of spray drying for nano materials, paints and coatings, and catalysts. One trend is the use of laboratory-scale spray drying in the synthesis of nano materials. This technique enables the production of nanoparticles and nanostructured materials with controlled size, morphology, and composition. By tailoring these properties, researchers can develop advanced materials with improved mechanical strength, enhanced conductivity, and tailored surface functionalities. Spray drying also finds application in the production of paints and coatings. By producing fine and uniform particles, spray drying contributes to the desired properties of coatings, such as improved color, durability, and film formation. This trend leads to the development of high-quality coatings with enhanced performance and functionality. Furthermore, laboratory-scale spray drying plays a role in the development of catalysts. By controlling particle size, composition, and surface area, spray drying allows for the design and optimization of catalysts for efficient chemical transformations and environmental applications. In summary, laboratory-scale spray drying in the chemicals and materials science field is witnessing trends in nano materials, paints and coatings, and catalysts. These trends contribute to the development of advanced materials, high-performance coatings, and efficient catalysts, driving innovation in various industries.

  Chemicals / Materials
 • Batteries

  Laboratory-scale spray drying is a valuable technique in battery research for the fabrication of electrode materials. It enables precise control over particle size and morphology, resulting in electrodes with optimized electrochemical performance. Spray drying allows for the production of fine and uniform particles, contributing to the development of high-performance batteries. This method facilitates the development of electrode materials with enhanced properties, such as improved conductivity and electrochemical stability. By employing laboratory-scale spray drying in battery research, scientists can advance energy storage technologies and develop more efficient and reliable batteries for various applications.

  Batteries
 • Food

  Applications: Encapsulation of additives, controlled release, nutraceuticals, functional foods, flavors, vitamins, proteins, probiotic bacteria, juice concentrate, milk powder Methods: Drying, encapsulation of liquids, Encapsulation of solids, Micronization Instruments used: Mini Spray Dryer S-300, Encapsulator B-390 / B-395, Lyovapor L-200 / L-300

  Food
 • Biotech

  Applications: Cells, bacteria and protein encapsulation, cell transplantation, biotransformation Methods: Drying, encapsulation of liquids, Encapsulation of solids, Micronization, Cell encapsulation Instruments used: Mini Spray Dryer S-300, Nano Spray Dryer B-90, Encapsulator B-390 / B-395, Lyovapor L-200 / L-300

  Biotech
 • Cosmetics

  Applications: Cosmetics, fragrances Methods: Drying, encapsulation of liquids, Encapsulation of solids, Micronization Instruments used: Mini Spray Dryer S-300, Encapsulator B-390 / B-395, Lyovapor L-200 / L-300

  Cosmetics