อุตสาหกรรม

อาหารและอาหารสัตว์

กระบวนการผลิตอาหารและอาหารสัตว์นั้นมีหลายขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วยการรับและการตรวจสอบวัตถุดิบขาเข้า การผลิต และการควบคุมคุณภาพ และการตรวจสอบสินค้าขั้นสุดท้าย ตลอดกระบวนการนี้จะต้องมีการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามสูตรการผลิตอาหารอย่างใกล้ชิด จะมีการเก็บตัวอย่างจากขั้นตอนที่เฉพาะเจาะจงตลอดห่วงโซ่ของกระบวนการ และมีการวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการติดฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร BUCHI ขอนำเสนอเครื่องมือที่เชื่อถือได้ สะดวกสบายและง่ายต่อการใช้งานเพื่อสนองตามความต้องการของอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ด้วยวิธีการที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

กระบวนการ

โปรดดูขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการที่มีความเกี่ยวข้องมากที่สุดสำหรับการผลิตอาหารและอาหารสัตว์

  • วัตถุดิบขาเข้า
  • การติดตามตรวจสอบกระบวนการ
  • การตรวจสอบสินค้าขั้นสุดท้าย

วัตถุดิบขาเข้า

บริษัทอาหารเป็นผู้กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบวัตถุดิบขาเข้า เพื่อระบุและประเมินสินค้าที่ซื้อ การตรววจสอบเป็นการรับรองว่าสินค้าเหล่านี้มีคุณภาพตามการรับประกันของผู้ผลิต และมีคุณภาพตรงตามระดับที่กำหนดโดยหน่วยงานและกระบวนการตามกฎหมาย ดังนั้น การตรวจสอบวัตถุดิบขาเข้าจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการผลิตอาหาร เครื่องมือของ BUCHI จะอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับการตรวจสอบวัตถุดิบขาเข้า: 

  • ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้และแน่นอนสำหรับคุณภาพของวัตถุดิบ
  • การตรวจวัดที่รวดเร็วและได้รับผลลัพธ์ภายในเวลาอันสั้น
  • ตรงตามเงื่อนไขที่จำเป็นต้องมีและข้อกำหนดตามกฎหมาย
Farm.jpg

โซลูชันสำหรับวัตถุดิบขาเข้า

การติดตามตรวจสอบกระบวนการ

การตรวจติดตามกระบวนการเป็นการเฝ้าระวังข้อมูลของกระบวนการ และมีความสัมพันธ์กับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การควบคุมกระบวนการผลิตเกิดขึ้นเมื่อข้อมูลนี้ถูกนำไปใช้เพื่อปรับเปลี่ยนตัวแปรของการผลิต เพื่อประเมินคุณภาพหรือส่วนประกอบของสารตัวกลาง สิ่งสกปรกและสารปนเปื้อน การตรวจติดตามกระบวนการที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพที่จะตามมาหลังจากขั้นของการควบคุมกระบวนการ เพื่อรับรองว่ามีการปฏิบัติตามปัจจัยสำคัญต่างๆ ต่อไปนี้: 

  • ตรงตามข้อมูลจำเพาะที่กำหนดไว้
  • การบรรลุตามความเหมาะสมของประสิทธิภาพการผลิต
  • การลดความสูญเสียด้านแรงงาน วัสดุ เครื่องจักร และเครื่องมือต่างๆ 
Factory.jpg

โซลูชันสำหรับการตรวจติดตามในกระบวนการผลิต

การตรวจสอบสินค้าขั้นสุดท้าย

ตามบรรทัดฐานของ ISO 9000 ได้ระบุว่าทั้งการควบคุมคุณภาพและการรับรองคุณภาพ จัดเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการด้านคุณภาพ สำหรับการควบคุมคุณภาพ จะมีการทดสอบสินค้าสำเร็จรูปเพื่อความสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย และการทดสอบองค์ประกอบทางโภชนาการเพื่อเป็นการรับรองการปฏิบัติตามการติดฉลากอาหาร มีการวิเคราะห์ความปลอดภัยของอาหารในบางแง่มุม เช่น การปราศจากเชื้อโรคและโลหะหนัก ตลอดจนคุณภาพอาหาร เช่น ปริมาณของสารอาหาร วิตามินและแร่ธาตุ 

Service_Lab.jpg

โซลูชันสำหรับการตรวจสอบสินค้าในขั้นตอนสุดท้าย

การทดสอบ

โดยทั่วไปการวิเคราะห์ภายนอกมักดำเนินการโดยห้องปฏิบัติการทดสอบในภาคเอกชน ผลิตภัณฑ์ทั้งหลายจำเป็นต้องได้รับการทดสอบเพื่อรับรองความปลอดภัย องค์ประกอบ ความเที่ยงแท้ ต้นกำเนิดและความบริสุทธิ์ของอาหารและผลิตภัณฑ์การเกษตร ขอบเขตของการทดสอบนั้นได้แก่ การวิเคราะห์ทางโภชนาการ และการระบุสารก่อภูมิแพ้และสารปนเปื้อน (โลหะหนัก) สารพิษ และสารตกค้าง เช่น สารตกค้างจากยาฆ่าแมลงและยาต่างๆ เพื่อรับรองความปลอดภัยของผู้บริโภค 

Testing.jpg

โซลูชันสำหรับการทดสอบผลิตภัณฑ์