หลักสูตรสถานศึกษาสำหรับ NIR-Online (ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์)

หลักสูตรการฝึกอบรมการใช้งานเป็นระยะเวลา 8 ชั่วโมง / 2 โมดูลภายในสถานที่ของ BUCHI

หลักสูตรฝึกอบรมการใช้งานระยะเวลา8 ชั่วโมง / 2 โมดูลภายในสถานที่ของ BUCHI

หลักสูตรสถานศึกษาสำหรับ NIR-Online (ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์)