อุตสาหกรรม

สิ่งแวดล้อม

การระบุสารมลพิษในสิ่งแวดล้อมและสารอาหารเชิงซ้อน (Food Matrix) จำเป็นต้องมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการเตรียมสารตัวอย่าง BUCHI ขอนำเสนอวิธีการที่หลากหลายซึ่งตอบโจทย์ครอบคลุมกระบวนการประมวลผลตัวอย่างในขั้นตอนการทำงานทางห้องปฏิบัติการที่เชื่อถือได้ มีความยืดหยุ่น และปลอดภัย เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ  

กระบวนการ

โปรดดูข้อมูลสารเชิงซ้อนที่เกี่ยวข้องมากที่สุดสำหรับการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

  • ดินและตะกอน
  • ขยะ
  • ขยะ / น้ำเสีย
  • อากาศ

ดินและตะกอน

สารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน (Persistent Organic Pollutant หรือ POP) สะสมตัวอยู่ในดินหรือตะกอน ซึ่งสามารถคงอยู่ได้เป็นเวลาหลายปีเนื่องจากคุณสมบัติการชอบน้ำและการชอบน้ำมันของสารมลพิษเหล่านี้ การสะสมตัวของสารมลพิษเหล่านี้สามารถก่อให้เกิดการปนเปื้อนในห่วงโซ่อาหาร และนำไปสู่การที่มนุษย์ได้รับการสัมผัสต่อสารเหล่านี้ ซึ่งจะส่งผลกระทบอันเป็นโทษต่อสุขภาพโดยเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งหรือความบกพร่องในการสืบพันธุ์ การเตรียมตัวอย่างดินและตะกอนจำเป็นต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง 

Soil_and_sediment.jpg

ขยะ

สัดส่วนขยะอิเล็กทรอนิกส์ต่อปริมาณขยะในเมืองทั่วโลกได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อาจปล่อยสารอันตรายสู่สิ่งแวดล้อม เช่น สารหน่วงการติดไฟ สารเคมีกลุ่มพทาเลทเอสเทอร์ สารปรอทหรือแคดเมียม การสัมผัสต่อสารเหล่านี้อาจส่งผลที่เป็นโทษต่อสุขภาพมนุษย์ ดังนั้นการวิเคราะห์ตัวอย่างขยะจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง 

Waste.jpg

น้ำ / น้ำเสีย

การเข้าถึงน้ำดื่มที่ปลอดภัยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ และเป็นสิ่งจำเป็นต่อสุขภาพ ความสำคัญของน้ำ สุขาภิบาล สุขอนามัยต่อสุขภาพและพัฒนาการ เป็นสิ่งที่นานาชาติให้การยอมรับ มลพิษทางน้ำมีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันสารอันตราย สารประกอบอินทรีย์ และสารอื่นๆ ที่เป็นมลพิษทางน้ำเพื่อไม่ให้เข้าสู่ระบบนิเวศทางน้ำได้ 

Waste_water.jpg

อากาศ

คุณภาพของอากาศกำลังเป็นที่น่ากังวลต่อสุขภาพของประชากรมนุษย์ซึ่งได้เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเมืองใหญ่ที่ซึ่งมีกิจกรรมที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ และแหล่งมลพิษอยู่ร่วมกัน การใส่ใจเป็นพิเศษต่อปัญหาฝุ่นละออง อนุภาคของแข็งหรือของเหลวที่ปะปนอยู่ในอากาศ สารผสมของอนุภาคขนาดเล็กและหยดของเหลวที่พบอยู่ในอากาศ ซึ่งสามารถเข้าสู่ปอดและกระแสเลือดขณะสูดหายใจเข้า ไดออกซินเป็นสารกลุ่มไฮโดรคาร์บอนระเหยที่มีธาตุคลอรีนในโมเลกุลที่รวมตัวเป็นผลิตผลทางเคมีจากกระบวนการเผาไหม้ ซึ่งอาจถูกปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อมโดยมิได้ตั้งใจและมีการจับตัวกับฝุ่นละออง อนุภาคของแข็งหรือของเหลวที่ปะปนอยู่ในอากาศ 

Air.jpg

โซลูชันสำหรับงานด้านสิ่งแวดล้อม