โมดูลดูดพร้อมที่ดักสารควบแน่นสำหรับหลอดตัวอย่าง 500 mL

สำหรับ SpeedDigester (เครื่องย่อยความเร็วสูง)

โมดูลดูดพร้อมที่ดักสารควบแน่นสำหรับหลอดตัวอย่าง 500 mL

โมดูลดูดพร้อมที่ดักสารควบแน่นสำหรับหลอดตัวอย่าง 500 mL