Status­Light

สำหรับการตรวจสอบกระบวนการจากระยะไกลที่ง่ายดาย

ด้วย StatusLight คุณสามารถตรวจสอบสถานะของระบบจากระยะไกล เพื่อให้คุณทราบในทันทีเมื่อการตรวจวัดเสร็จสิ้นและตอบสนองต่อคำเตือนต่าง ๆ

StatusLight