หลอดเก็บตัวอย่างไมโคร (ชุด 4 หลอด)

สำหรับสารตัวอย่างที่มีปริมาตรไม่เกิน 3 mL หรือน้ำหนัก 0.2 g

หลอดตัวอย่างสำหรับไมโครเจลดาห์ลสำหรับตัวอย่างที่เป็นเนื้อเดียวกันซึ่งมีปริมาณไนโตรเจน/โปรตีนสูง: ตัวอย่างของแข็ง 0.2 g / ตัวอย่างของเหลว 2 – 3 mL / H2SO4 5 mL

หลอดเก็บตัวอย่างไมโคร (ชุด 4 หลอด)