หลอดเก็บตัวอย่าง 300 mL (ชุด 4 หลอด)

สำหรับสารตัวอย่างที่มีปริมาตรไม่เกิน 200 mL หรือน้ำหนัก 5 g

หลอดเก็บตัวอย่าง 300 mL (ชุด 4 ชิ้น) เหมาะสำหรับเจลดาห์ลมาตรฐานและการใช้งานส่วนใหญ่ ตัวอย่างของแข็ง 0.1 – 5 g / ตัวอย่างของเหลวสูงสุด 200 mL / H2SO4 5 – 30 mL

หลอดเก็บตัวอย่าง 300 mL (ชุด 4 หลอด)