หลอดเก็บตัวอย่าง 300 mL (ชุด 20 หลอด)

สำหรับสารตัวอย่างที่มีปริมาตรไม่เกิน 200 mL หรือน้ำหนัก 5 g

หลอดเก็บตัวอย่าง 300 mL สำหรับเจลดาห์ลมาตรฐาน: เหมาะสำหรับการใช้งานส่วนใหญ่ (ชุดละ 20 ชิ้น)

หลอดเก็บตัวอย่าง 300 mL (ชุด 20 หลอด)