Pure Racks

Fitting to a large variety of tubes

เครื่องเก็บสารตัวอย่างของ Pure Chromatography System (ระบบแยกสารให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีโครมาโตกราฟี) เข้ากันได้กับแท่นวางหลอดและหลอดแก้วขนาดต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้ทางเลือกในการเก็บตัวอย่างที่เหมาะสมที่สุด

Pure Racks