เครื่องเก็บตัวอย่างบายพาสสำหรับ NIR-Online (ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์)

ใช้สำหรับสินค้าที่ไหลอย่างอิสระ เช่น แป้งและเมล็ดพืช

อุปกรณ์เสริมสำหรับการไหลของผลิตภัณฑ์ที่มีความหนาแน่นต่างกัน


เครื่องเก็บตัวอย่างบายพาสสำหรับ NIR-Online (ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์)