ชั้นวาง 6 ชิ้นสำหรับห้องอบแห้ง

สำหรับปริภูมิตัวอย่างสูงสุด

โถทำแห้งอะคริลิคพร้อมฝาปิดและชั้นวางแบบไม่ทำความร้อน 6 ชั้นสำหรับ BUCHI Lyovapors (เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง)

ชั้นวาง 6 ชิ้นสำหรับห้องอบแห้ง