ท่อขาออกสำหรับสารกลั่นที่ลดลง

สำหรับการวิเคราะห์ปริมาณแอลกอฮอล์

ท่อขาออกสำหรับการกลั่นแบบพิเศษเพื่อเก็บสารกลั่นในขวดวัดปริมาตรสำหรับการวิเคราะห์ปริมาณแอลกอฮอล์

ท่อขาออกสำหรับสารกลั่นที่ลดลง