หลักสูตรสถานศึกษาสำหรับ NIR-Online (ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์) +1

หลักสูตรการฝึกอบรมการใช้งานเป็นระยะเวลา 4 ชั่วโมง / 1 โมดูล

หลักสูตรฝึกอบรมการใช้งานระยะเวลา4 ชั่วโมง / 1 โมดูล

หลักสูตรสถานศึกษาสำหรับ NIR-Online (ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์) +1