We value your opinion. Please take a short survey! Thank you in advance for your time and feedback.

Survey close

Lifecare Innovations Private Limited, India

“We have successfully developed our product for the above application using the BUCHI Mini Spray Dryer B-290, and now we are into the process of commercializing this product for the open market”

Pharma_pills_different_colored_1

Customer name

Dr. Nalini Vemuri, Vice President (R&D)

Company / Institution

Lifecare Innovations Private Limited, India

Product lines

Industries

Sản phẩm
B-290

Trong hơn 30 năm qua, sản phẩm của BUCHI đã được kiểm chứng là dễ sử dụng với hiệu quả hoạt động cao. Hãy cùng tìm hiểu tính hiệu quả và sự linh hoạt vượt trội của sản phẩm.

Solutions
Spray Drying solution medium

Giải pháp «Spray Drying Medium» (2 – 25 μm)

Bạn muốn nhận được lợi ích từ công nghệ sấy phun tiên tiến cho quy trình phát triển sản phẩm khắt khe của bạn. Chúng tôi cung cấp giải pháp hàng đầu trên thị trường với nhiều tính năng trong ứng dụng giúp tiết kiệm thời gian phát triển

Spray Drying solution large

Giải pháp «Spray Drying Large» (10 – 60 μm)

Bạn cần máy sấy phun trong phòng thí nghiệm có khả năng sản xuất các hạt với kích cỡ rất lớn và bột chảy tự do. Chúng tôi cung cấp giải pháp hàng đầu trên thị trường với máy sấy phun mini B-290 với chất lượng đã được khẳng định và đầu phun Ultrasonic mới.