We value your opinion. Please take a short survey! Thank you in advance for your time and feedback.

Survey close
Interface I-300

Giao diện I-300 là bộ phận điều khiển trung tâm cho tất cả thông số quy trình của hệ thống Rotavapor® R-300. Các thông số này bao gồm: tốc độ quay, nhiệt độ (giai nhiệt, làm mát, hóa hơi) và áp suất. Các chế độ hoạt động riêng biệt (ví dụ: chưng cất tự động, chưng cất thủ công, làm khô, v.v…) làm tăng hiệu quả và sự tiện lợi của quá trình cô quay.

Contact

contact@buchi.com

+63 734 99 99