BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Giải pháp «Preparative Chromatography Easy»

Bước đầu tiên trong sắc ký có kiểm soát

Sepacore® Easy Purification Systems

Khách hàng thường xuyên tinh chế mẫu của mình trên cột thủy tinh mở và phải xử lý với độ phân giải bị giới hạn và thời gian tách dài. Là bước đầu tiên hướng tới tự động hóa, chúng tôi giới thiệu hệ thống nhỏ giúp kiểm soát tốc độ lưu lượng và thành phần rửa giải. Hệ thống tinh chế «Easy» giải quyết các yêu cầu cụ thể đối với việc tách các hợp chất từ hỗn hợp tổng hợp.

View more

Tabs

Tổng quan
Lợi ích quan trọng nhất của bạn

Tách nâng cao

 • Hiệu quả tách được điều chỉnh khi sử dụng phương pháp rửa giải gradient dung môi.
 • Tối ưu hóa tách có kiểm soát với việc theo dõi chính xác thành phần rửa giải.
 • Tăng độ tinh khiết của các phân đoạn thu được với độ phân giải tách cao hơn.

Tiết kiệm thời gian và chi phí

 • Giảm thời gian rửa giải từ vài giờ còn vài phút với tốc độ lưu lượng có kiểm soát và thành phần dung môi giúp giảm thể tích phân đoạn giúp sự cô quay diễn ra nhanh hơn.
 • Chi phí tinh chế giảm do lượng tiêu thụ dung môi thấp hơn.
 • Chi phí đầu tư ban đầu thấp với khả năng nâng cấp.

Dễ dàng và an toàn

 • Kiểm soát trực quan thông số bơm: không cần huấn luyện
 • Phơi nhiễm dung môi tối thiểu
Phạm vi
Easy_synthesis_05

Dịch vụ & Hỗ trợ

 • Reference applications
 • Laboratory chromatography guide
 • Customized application support
 • Practical workshops, trainings and seminars
 • Minimized downtime thanks to our service hotline