BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Máy tải mẫu

Sự lựa chọn tiện lợi

Loại mẫu đưa vào cột cartridge nhanh hoặc tiền cột HPLC có ảnh hưởng lớn đến kết quả tinh sạch cuối cùng. Với danh mục tải mẫu Pure, nhà hóa học có thể lựa chọn trong một số tùy chọn thuận tiện.

View more

Tabs

Tổng quan
Lợi ích quan trọng nhất của bạn

Tính linh hoạt cao

  • Một số tùy chọn thuận tiện cho việc tải mẫu lỏng hoặc rắn
  • Phạm vi kích thước rộng cho các cỡ mẫu khác nhau
 

Giải pháp chuyên ngành

  • Thiết bị tải mẫu rắn có khả năng chịu lực lên tới 50 bar (725 psi)
  • Tùy chọn cho tải mẫu rắn có sẵn để tiết kiệm chi phí

Complete your portfolio