BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

PrepPure

Hiệu suất cao nhất cho các ứng dụng điều chế

Cột HPLC điều chế được sử dụng silica chất lượng cao và cho phép thực hiện các phân tách có độ phân giải cao. Khả năng mở rộng dễ dàng từ 4,6 - 70 mm ID và  các pha tiêu chuẩn và ứng dụng cụ thể làm cho PrepPure trở thành lựa chọn cho kết quả tốt nhất.

View more

Tabs

Tổng quan
Lợi ích quan trọng nhất của bạn

Tính linh hoạt cao

  • Phạm vi rộng của các pha silica (unbonded silica, C18, C18 AQ, C4) và kích thước hạt (5-15 µm)
  • Khả năng mở rộng dễ dàng nhờ nhiều kích thước (ID 4.6-70mm; chiều dài 150 / 250mm)

Giải pháp chuyên ngành

  • Cột ID 70mm để tinh sạch quy mô lớn (tối đa 85g đối với Silica và 8.5g đối với C18)
  • Pha C18 AQ cho các hợp chất phân cực từ phân cực đến trung bình trong môi trường nhiều nước (high water)

 

Complete your portfolio