BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Bạn đang ở đây

Thiết bị phá mẫu ướt B-440

Thiết bị xử lý mẫu trước khi đốt dùng cho phân tích tro

Wet_Digester_B_440_ws.jpg

Thiết bị phá mẫu ướt B-440 cho phép xử lý mẫu trước khi đốt đối với nhiều loại mẫu mà không ảnh hưởng đến hệ sinh thái. Có thể sử dụng khoảng nhiệt độ rất rộng (lên đến 600°C). Mặt nghiêng dùng để đốt lập trình được cho phép các quy trình có thể tái lặp.

View more

Tabs

Tổng quan
Lợi ích quan trọng nhất của bạn

Có thể tái lặp được

  • Các chế độ chuẩn được lập trình và lưu lại (thời gian / nhiệt độ)
  • Xác định tro và tro sulfat
  • Phù hợp với European Pharmacopeia P. Petrin, H. Partenheimer, vol. 9 No 1, tháng 3 1997

An toàn

  • Hơi axit được giữ trong hút mùi thủy tinh và thu hồi bằng thiết bị lọc khí K-415
  • Tủ hút khí độc không gỉ
  • Không ô nhiễm môi trường
  • Kiểm soát hoàn toàn thiết bị lọc khí bằng máy phá mẫu

Nhanh chóng và linh hoạt

  • Mỗi nồi nung đều nhanh chóng đạt được nhiệt độ phá mẫu
  • Khoảng nhiệt độ rộng (lên đến 600°C)
  • Nhiều nồi nung có kích thước khác nhau

Complete your portfolio