We value your opinion. Please take a short survey! Thank you in advance for your time and feedback.

Survey close

Bạn đang ở đây

Vật tư tiêu hao dùng trong khâu chuẩn bị mẫu

Vật tư tiêu hao của BUCHI cho việc phá mẫu và chưng cất đáng tin cậy

Consumables for Distillation & Titration

Đĩa cân không chứa nitơ rất phù hợp để cân các mẫu bột, mẫu nhớt dính hoặc một số mẫu khó cân khác. Nhiều ống mẫu đa dạng, giúp bạn luôn dễ dàng tìm thấy giải pháp đúng đắn cho mọi ứng dụng.

View more

Tabs