BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Bạn đang ở đây

Vật tư tiêu hao cho thiết bị phá mẫu

Vật tư tiêu hao được cung cấp bởi BUCHI cho phương pháp phá mẫu và chưng cất đáng tin cậy

Consumables for Digestion

Việc lựa chọn chất xúc tác là một yếu tố quan trọng để việc phá mẫu được hiệu quả và nhanh

View more

Tabs