BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Vật tư tiêu hao dành cho Máy tạo vi nang

Giúp quá trình tạo vi nang diễn ra dễ dàng và tin cậy

Việc đổi mới sản phẩm và quy trình đòi hỏi những nghiên cứu của bạn phải hiệu quả. BUCHI hỗ trợ bạn trong việc phát triển các giải pháp hấp dẫn cho những nhu cầu thuộc lĩnh vực công nghiệp liên quan. Chúng tôi cung cấp giải pháp polyme giúp quá trình tạo vi nang của bạn dễ dàng và tin cậy hơn.

Alginate powder

In addition to high quality Encapsulator systems BUCHI also offers alginate powder, which has been tested for microencapsulation procedures and will make your lab work easier.