BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Bạn đang ở đây

Sản Phẩm & Giải Pháp

For 80 years BUCHI is a leading solution provider in laboratory technology for R & D, quality control and production worldwide.

Melting Point
Xác định điểm nóng chảy của nhiều loại cơ chất khác nhau lên đến 400°C
Kjeldahl & Dumas
Sản lượng cao nhất và độ linh hoạt tối đa