We value your opinion. Please take a short survey! Thank you in advance for your time and feedback.

Survey close

Bạn đang ở đây

Sản Phẩm & Giải Pháp

For 75 years BUCHI is a leading solution provider in laboratory technology for R & D, quality control and production worldwide.

Melting Point
Xác định điểm nóng chảy của nhiều loại cơ chất khác nhau lên đến 400°C
Kjeldahl & Dumas
Sản lượng cao nhất và độ linh hoạt tối đa