BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Provider of products and services for the pharmaceutical industry, UK

"The high pressure rating of the Sepacore system allows to reproduce some HPLC methods, such as for the preparative separation of diastereoisomers".

05_PH-017_Separation of drug compounds

PDF

Company / Institution

Provider of products and services for the pharmaceutical industry, UK

Product lines

Sản phẩm
Sepacore_X50_02

Hệ thống sắc ký cột nhanh Sepacore® X10 và X50 giả quyết hầu hết các yêu cầu tinh chế của các hợp chất hữu cơ. Cho dù một hỗn hợp tổng hợp thô hoặc một chiết xuất từ thực vật vẫn tinh chế được, hệ thống cung cấp một hiệu suất tối ưu và có khả năng mở rộng quy mô.

Solutions
SepacoreX50_01

Giải pháp «Preparative Chromatography Versatile»

Bạn có các mẫu phức tạp như chiết xuất các hợp chất tự nhiên để tinh chế và cần phải mở rộng quy trình tinh chế để giải quyết số lượng nạp mẫu lớn. Hệ thống sắc ký cột nhanh Sepacore® X50 cung cấp sự linh hoạt tối ưu để sử dụng các cột hiệu năng cao bất kể kích thước cột và vật liệu nhồi cột như thế nào.