We value your opinion. Please take a short survey! Thank you in advance for your time and feedback.

Survey close

Biolink Life Sciences. Inc., USA

Very durable, customers are happy with our service quality

Customer name

Ph. D. Jie Li

Company / Institution

Biolink Life Sciences. Inc., USA

Product lines

Industries

Sản phẩm
Rotavapor® R-250

Chúng tôi cung cấp sản phẩm cho hiệu suất, hiệu quả và độ an toàn cao nhất. Vận hành và xử lý trực quan cho quá trình chưng cất công nghiệp tin cậy và hiệu quả cao. Nhờ sử dụng vật liệu chất lượng cao, độc quyền, Rotavapor® R-250 là một sự đầu tư lâu dài.

Rotavapor® R-250 EX

Vận hành và xử lý trực quan đảm bảo an toàn và chưng cất công nghiệp hiệu quả. Tùy chỉnh thiết bị Rotavapor® công nghiệp theo nhu cầu của bạn. Đáp ứng các quy định EX mới nhất, bạn luôn có được quá trình chưng cất an toàn với bình có kích thước lên đến 50 lít.

Rotavapor® R-220 EX

Vận hành và xử lý trực quan đảm bảo an toàn và chưng cất công nghiệp hiệu quả. Tùy chỉnh thiết bị Rotavapor® công nghiệp theo nhu cầu của bạn. Đáp ứng các quy định EX mới nhất, bạn luôn có được quá trình chưng cất an toàn với bình có kích thước lên đến 20 lít.