BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

University of Basel, Switzerland

“Due to their separation power and ease of use, Sepacore cartridges represent a very effective complement to HPLC for the purification of bioactive plant metabolites.”

Sepacore

PDF

Customer name

M. Hamburger, Division of Pharmaceutical Biology

Company / Institution

University of Basel

Product lines

Sản phẩm
Sepacore_X50_02

Hệ thống sắc ký cột nhanh Sepacore® X10 và X50 giả quyết hầu hết các yêu cầu tinh chế của các hợp chất hữu cơ. Cho dù một hỗn hợp tổng hợp thô hoặc một chiết xuất từ thực vật vẫn tinh chế được, hệ thống cung cấp một hiệu suất tối ưu và có khả năng mở rộng quy mô.

Solutions
SepacoreX50_01

Giải pháp «Preparative Chromatography Versatile»

Bạn có các mẫu phức tạp như chiết xuất các hợp chất tự nhiên để tinh chế và cần phải mở rộng quy trình tinh chế để giải quyết số lượng nạp mẫu lớn. Hệ thống sắc ký cột nhanh Sepacore® X50 cung cấp sự linh hoạt tối ưu để sử dụng các cột hiệu năng cao bất kể kích thước cột và vật liệu nhồi cột như thế nào.