BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Freeze Drying Dr. Mark Leaper

"The Lyovapor™ L-300 is an straightforward to operate and economic and has reliable methods for continuous freeze drying."

Customer name

Dr. Mark Leaper

Company / Institution

Chemical Engineering Department, Loughborough University, UK

Product lines

Sản phẩm

Với công nghệ Infinite-Technology™, thiết bị Lyovapor™ L-300 lần đầu tiên cho phép thăng hoa liên tục với hai bình ngưng làm sạch và vệ sinh tiệt trùng luân phiên ở -105 °C. Ngoài ra, Infinite-Control™ cho phép kiểm soát toàn bộ quá trình của các thông số liên quan, cũng như thông qua thiết bị di động.