BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Freeze Drying

“The Lyovapor™ L-200 is an extremely high quality laboratory Freeze Drying system for a wide range of applications. The operation of the Freeze Dryer and the drying of all kinds of different samples are straightforward."

Customer name

Prof. Dr. Heiko A. Schiffter-Weinle

Company / Institution

Department of Galenics, TH Köln/University of Applied Sciences

Product lines

Sản phẩm
Lyovapor™ L-200

Lyovapor™ L-200 nhỏ gọn cho phép việc sấy đông khô đạt chất lượng cao (-55 °C, 6 kg) với mức độ tự động hóa cao. Infinite-Control™ cho phép dễ dàng tạo phương pháp, nhập dữ liệu, ghi biểu đồ tại thời gian thực và ngưng quá trình bất cứ địa điểm hoặc thời gian nào nếu cần một cách dễ dàng.