BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

K-375/K-377 for determination of ammonia and nitrogen

“The highlight of BUCHI’s automated Kjeldahl system is the 48 position autosampler that allows us to work in a continuous way and thus frees up a lot of time."

06_EN-125_Determination of Ammonia and Nitrogen

PDF

Customer name

M. Piedor, Laboratory Manager

Company / Institution

CAE Grand Ouest, France

Experiences

The sample transfer is very practical due to the steam pressure while it reduces maintenance time.

Product lines

Industries

Sản phẩm
KjelMaster K-375

Chúng tôi cung cấp giải pháp cho cả chuẩn độ đo quang và chuẩn độ đo điện thế. Thiết bị KjelMaster K-375 đáp ứng những yêu cầu cao nhất về khả năng ứng dụng, tự động hóa, quản lý tài khoản người dùng và quản lý dữ liệu tinh vi.

KjelSampler K-377

Thiết bị KjelSampler K-376 hoặc K-377 kết hợp với thiết bị KjelMaster K-375 đáp ứng được hầu hết các đòi hỏi cao nhất của phương pháp xác định Kjeldahl. Hệ thống cung cấp khả năng tự động hóa và linh hoạt tối đa.

Solutions
K-449_K-375_throughput

Giải pháp «Kjeldahl Throughput»

Bạn phải xác định nitơ cho số lượng mẫu tăng cao chưa từng có theo phương pháp Kjeldahl, với chi phí gia tăng cho mỗi phân tích và yêu cầu cung cấp các tài liệu đầy đủ. Chúng tôi cung cấp một giải pháp phân tích đến 120 mẫu trong một ngày làm việc/người, với việc xử lý mẫu và dữ liệu được tự động hóa tối đa.

Links