We value your opinion. Please take a short survey! Thank you in advance for your time and feedback.

Survey close

Giải pháp sấy phun & tạo vi nang

Tạo hạt sử dụng trong phòng thí nghiệm

Các giải pháp đã được kiểm chứng, đáng tin cậy và linh hoạt của BUCHI trong sấy phun và tạo vi nang có thể sử dụng cho nhiều ứng dụng. Khám phá các giải pháp tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho quá trình tạo hạt R&D.

Tabs