BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

NIRSolutions™

Hiệu quả tối đa

Phân tích NIR cung cấp kết quả nhanh chóng, chính xác, hợp lý. Cho phép thực hiện những quyết định vào các thời điểm thực để nâng cao chất lượng và năng suất. NIRSolutions™ của BUCHI giúp bạn chủ động làm chủ những thách thức công việc hàng ngày từ việc kiểm tra đầu vào hàng hóa đến khi hoàn thành sản phẩm.

Tabs