We value your opinion. Please take a short survey! Thank you in advance for your time and feedback.

Survey close

Nhiệt nóng chảy

Xác định điểm nóng chảy của nhiều loại cơ chất khác nhau lên đến 400°C

BUCHI cung cấp các giải pháp để xác định các điểm nóng chảy và điểm sôi của bạn với độ chính xác cao, xác định trực quan hoặc tự động và các gói chất lượng tùy chọn đáp ứng các tiêu chuẩn quy định khắt khe nhất.

Tabs