BUCHI Update on SARS-CoV2 (Corona)

Read Now close

Đông khô trong phòng thí nghiệm

Giải pháp từ nhà cung cấp hàng đầu về cô quay phòng thí nghiệm

Là nhà cung cấp hàng đầu về cô quay phòng thí nghiệm, BUCHI cung cấp thiết bị đông khô phòng thí nghiệm đầu tiên với Infinite-Technology™ và Infinite-Control™. Các ứng dụng từ nghiên cứu đến phát triển để quản lý chất lượng trong một phạm vi rộng các phân khúc thị trường. Các giải pháp BUCHI của chúng tôi nổi bật bởi hiệu quả và khả năng thực tế.

Tabs