SX-AutoCal Multipoint ของ NIR-Online (ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์)

ฟังก์ชันการสร้างสมการอัตโนมัติสำหรับหัววัดแบบหลายตำแหน่ง

ฟังก์ชันการสร้างสมการอัตโนมัติช่วย

พัฒนาและรักษาสมการ

โดยที่อาศัยผู้ปฏิบัติงานและความเชี่ยวชาญ

ของผู้ปฏิบัติงานน้อยที่สุด

ใบอนุญาต 1 ใบ ใช้ได้กับพีซี 1 เครื่องโดย

มีจุดวัดมากถึง 10 จุด

SX-AutoCal Multipoint ของ NIR-Online (ระบบวิเคราะห์ด้วยคลื่นอินฟราเรดย่านใกล้แบบออนไลน์)