หลอดเก็บตัวอย่าง 500 mL (ชุด 4 หลอด)

สำหรับสารตัวอย่างที่มีปริมาตรไม่เกิน 400 mL หรือน้ำหนักมากกว่า 4 g

หลอดตัวอย่างสำหรับตัวอย่างที่มีปริมาตรจำนวนมาก: โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับปริมาณไนโตรเจน/โปรตีนต่ำหรือตัวอย่างที่ก่อให้เกิดโฟมอย่างมาก ตัวอย่างของแข็ง 4 g ตัวอย่างของเหลว 400 mL / H2SO4 10 mL

หลอดเก็บตัวอย่าง 500 mL (ชุด 4 หลอด)