หลอดเก็บตัวอย่าง 500 mL

สำหรับตัวอย่างปริมาณมาก

หลอดตัวอย่างนี้เหมาะสำหรับสารตัวอย่างที่มีปริมาตรไม่เกิน 400 mL หรือน้ำหนักมากกว่า 4 g

หลอดเก็บตัวอย่าง 500 mL